Pages

08 oktober, 2019

Hur går det med miljömålen i Sverige?


2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, som även är känd som Globala målen. Tanken är att det här ska vara vägen till en hållbar värld, en värld utan extrem fattigdom och utan klimatkris. De 17 målen visas pedagogiskt på hemsidan https://www.globalamalen.se, och Sverige har specificerat hur vi ska arbeta med miljöfrågor här genom att formulera Sveriges miljömål, om dem kan du läsa på http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ .

Som ni kanske har märkt så har det inte skett något jätteradikalt sen 2015, så ni kanske kan gissa att det inte går superbra med målen. Ni har rätt! (iaf när det kommer till miljö och klimat)

Sverige kommer inte att nå målet om noll nettoutsläpp av klimatgaser senast 2045 om minskningen av klimatgasutsläppen inte accelereras kraftigt. Likaså når vi inte målet om hållbart nyttjande av hav och marina resurser, och hotade arter fortsätter att utrotas i samma takt som tidigare. De inhemska koldioxidutsläppen minskar visserligen samtidigt som ekonomin växer, men inte i den takt som krävs för att nå målen. Den Svenska konsumtionen driver också utsläpp utomlands. SCB – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 6 Samtidigt når Sverige det globala målet för skydd av kust- och havsområden, och andelen skyddad skogsmark ökar. Vattenförbrukningen minskar och långtidsexponeringen för partiklar i luften sjunker, men halterna av oreglerade miljögifter ökar.
Källa: SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 
Vissa sociala mål går det desto bättre med. Jag kan rekommendera en läsning av rapporten (alla citat nedan är också hämtade ur den), det är inte bara negativt. Men nu fokuserar jag på den globala uppvärmningen och på miljögifter. Det här delmålet ser jag mest fram emot att se införlivas snart:

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Uhm, wow? Alla typer av avfall ska hanteras miljövänligt, varenda vara du köper. Det ska bli intressant att se hur det fungerar och hur det kommer att förändra vardagen.

Miljömålsuppföljningen fastslår att målet med noll nettoutsläpp senast 2045 inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. 

Diagram i rapporten (och andra rapporter du kan hitta på nätet) visar en minskning i utsläpp från Sveriges industrier. Men hur mycket av det vi använder produceras i Sverige? Visar utsläppsrapporter från fabriker inom våra gränser egentligen hur mycket utsläpp vi orsakar? (nej!) Det är viktigt att tänka på när det alltid finns aktörer som vill luras med statistik (jag har sett ett fall nyligen men jag tänker inte göra reklam för deras text här). Hursom, även om vårt industriella utsläpp inom landets gränser minskar så räcker inte den minskningen, som texten nedan berättar.

En sammanfattning, med lite glada nyheter:

Sverige når det globala målet för skydd av kust- och havsområden. Det nationella målet att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2020 har redan uppnåtts. Andelen skyddad skogsmark ökar. Vattenförbrukningen minskar, liksom långtidsexponeringen för partiklar i omgivningsluften. Samtidigt ökar halterna av oreglerade miljögifter. Vi når inte målet om hållbart nyttjande av hav och marina resurser, och hotade arter fortsätter att utrotas i samma takt som tidigare.

Vad kan jag göra? 
¤ Jobbar du på ett företag / har kontakt med ett företag? Prata med ledningen om Globala målen och Sveriges miljömål
¤ Prata med politiker
¤ Rösta på politiker som satsar på miljön
¤ Gå med i ett parti, gå på möten, var aktiv i beslutsprocessen
¤ Bli politiker
¤ Gå med i en organisation eller var en del av en rörelse som fokuserar på miljöfrågor
¤ Kräv förändring
¤ Visa att du är redo för förändring

MikusagiInga kommentarer: